Учасникам антитерористичної операції проводиться відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 затверджено Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

Дiя цього Порядку поширюється на учасникiв антитерористичної операцiї з числа осiб, яким установлено один з таких статусiв:

учасник бойових дiй — вiдповiдно до пунктiв 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» (далi — Закон);

iнвалiд вiйни — вiдповiдно до пунктiв 1 , 11-14 частини другої статтi 7 Закону;

учасник вiйни — вiдповiдно до пункту 13 статтi 9 Закону .

Зазначений Порядок поширюється також на осiб, якi супроводжують iнвалiда вiйни I групи.

Грошова компенсацiя вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ та назад виплачується структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення районних, районних у мм. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi їх створення) рад (далi — органи соцiального захисту населення).

Грошова компенсацiя вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ та назад надається у разi користування таким мiжмiським транспортом:

залiзничним — у розмiрi фактичних витрат, пiдтверджених проїзними документами, але не бiльше вартостi проїзду в плацкартному/купейному вагонi швидкого поїзда та вагонi другого класу швидкiсного поїзда;

автомобiльним загального користування (крiм таксI) — у розмiрi фактичних витрат, пiдтверджених проїзними документами.

Витрати на проїзд транспортом мiського та примiського сполучення вiдшкодуванню не пiдлягають.

Грошова компенсацiя вартостi проїзду учасникiв антитерористичної операцiї до реабiлiтацiйних установ та назад призначається в разi, коли звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж через 90 календарних днiв iз зазначеної в проїзному документi дати закiнчення поїздки.

Для вiдшкодування вартостi проїзду до реабiлiтацiйних установ та назад учасники антитерористичної операцiї подають до органiв соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї або за мiсцем фактичного проживання (перебування) такi документи:

1) заяву про надання грошової компенсацiї iз зазначенням рахунку, вiдкритого в банкiвськiй установi, та адреси для надiслання органом соцiального захисту населення повiдомлення про прийняте рiшення (електронною поштою або на паперовому носiї);

2) копiю паспорта або iншого документа, що засвiдчує особу заявника та мiсце його проживання;

3) заповнений реабiлiтацiйною установою вiдривний корiнець направлення на психологiчну реабiлiтацiю iз зазначенням строкiв перебування в реабiлiтацiйнiй установi;

4) оригiнали проїзних документiв, що пiдтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документi повиннi бути зазначенi дата проїзду та його вартiсть).

Рiшення про вiдшкодування учасникам антитерористичної операцiї вартостi проїзду до реабiлiтацiйних установ та назад приймається органом соцiального захисту населення протягом 10 робочих днiв з дати надходження документiв.

Виплата коштiв проводиться через банкiвськi установи та Українське державне пiдприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

Є НОВИНИ? ЦІКАВІ ТЕМИ? ПИШІТЬ  motsnyi1976@ukr.net

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 050-064-94-14