І. Загальні положення

1.1. Паспорт

Програми розвитку агропромислового комплексу

та сільських територій Краснопільського району на період до 2020 року

1. Ініціатор розроблення Програми Краснопільська районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження голови Краснопільської районної  державної адміністрації від 10.01.2017 № 10-ОД «Про розроблення проекту Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського району  на період до 2020 року»
3. Розробник Програми Управління агропромислового та економічного розвитку і торгівлі Краснопільської районної  державної адміністрації.
4. Відповідальний виконавець Програми Управління агропромислового та економічного розвитку і торгівлі Краснопільської районної  державної адміністрації.
5. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцеві бюджети, кошти сільсько-господарських, переробних підприємств та інвестиційних компаній
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми-всього, тис. гривень  

 

 

 

4664,0

  у тому числі :  
7.1. – кошти обласного бюджету Сумської області,тис. гривень  

1464,0

7.2. – кошти бюджетів сіл та об’єднаних територіальних громад, тис.грн. 850,0
7.3. – коштів сільсько-господарських, переробних підприємств та інвестиційних компаній 2200,0
7.4. – кошти інших джерел, тис. гривень 150,0

 

1.2. Стан та аналіз основних проблем аграрного

сектору економіки району

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку району, області та стабільну роботу галузей, що споживають сільськогосподарську продукцію,  формування експортного потенціалу регіону та продовольчу незалежність країни.

Сільськогосподарську діяльність у регіоні провадять 31 товариство з обмеженою відповідальністю, 41 фермерске господарство,  5 приватних підприємств та 6 інших суб’єктів господарювання.

Саме результати господарювання в агропромисловому комплексі великою мірою визначають загальні показники валового виробництва, наповнення державного та місцевих бюджетів, рівня життя переважної більшості людей.

Значну організаційну, інформаційну та консультативну роботу здійснює управління агропромислового та економічного розвитку і трогівлі районної державної адміністрації, функції якого необхідно в подальшому передбачити в структурі апарату та виконавчих органів об’єднаних територіальних громад.

До завдань і функцій зазначеного структурного підрозділу належить стан забезпечення продовольчої безпеки регіону, організація роботи з питань розвитку галузей рослинництва і тваринництва, землеробства, племінної справи, карантинного режиму, створення умов для покращення інноваційно-інвестиційного стану розвитку галузей агропромислового виробництва, аналізу кон’юнктури аграрного ринку, моніторингу рівня забезпечення споживчого попиту на харчові продукти в регіоні, виявлення проблем розвитку агропромислового комплексу та оперативного реагування.

Сільське господарство на Краснопільщині спеціалізується в рослинництві на вирощуванні зернових і технічних культур, у тваринництві – на виробництві молока, м’яса великої рогатої худоби та свиней.

В обсягах загальнообласного виробництва частка сільського господарства Краснопільського району становить: виробництво зерна – 4,1%, соняшнику – 6,0%,  м’яса – 8,4%, молока – 3,2%.

Частка сільського господарства  у структурі виробництва  валової продукції у співставних цінах 2010 року становить 4,5%.

Основними проблемними питаннями розвитку агропромислового комплексу та сільських територій району є:

недостатній рівень технологічного і технічного забезпечення сільськогосподарських та переробних підприємств;

недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;

нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення;

недостатній рівень державної підтримки вітчизняного дрібнотоварного сільськогосподарського виробника;

невідповідність сільськогосподарської продукції міжнародним стандартам якості та безпеки;

зниження попиту на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому ринку внаслідок зменшення платоспроможності населення;

недостатнє фінансове забезпечення сільськогосподарських виробників;

недостатня забезпеченість високо кваліфікованими кадрами;

Необхідність розробки Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського району на період до 2020 року викликана:

– завершенням строку реалізації Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158;

– завершенням строку, на який поширювалася дія Закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»;

– завершенням строку реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського району на період до 2015 року.

Вирішення цих питань і вимагає розроблення, прийняття та виконання Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського району на період до 2020 року (далі – Програма).

Програма спрямована на реалізацію завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки, затверджених рішенням Сумської обласної ради від 09.04.2015. Вона  сприятиме підвищенню конкурентоздатності агропромислового комплексу та розвитку сільських територій на сталій основі відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів, залученню інвестицій у галузь, поліпшенню якості життя й економічного благополуччя людей, які проживають у сільській місцевості.

 

1.3. Мета Програми

Метою Програми є підтримка створення доданої вартості місцевими товаровиробниками через запровадження організаційних, комунікаційних заходів та фінансової підтримки.

 

1.4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Проблемні питання розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського району передбачається вирішити шляхом:

 • відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів Програми;
 • проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі «круглих столів», форумів, конференцій, тощо;
 • висвітлення проблемних питань управлінням агропромислового та економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації в засобах масової інформації та соціальних мережах;
 • організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних формувань, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за допомогою виставок та ярмарків;
 • створення інформаційного середовища для аграріїв на базі управління агропромислового та економічного розвитку і торгівлі Краснопільської районної державної адміністрації із залученням наукових та освітніх установ області, впровадження науковообгрунтованих методик виробництва сільськогосподарської продукції;
 • адаптація державних органів агропромислового комплексу району в умовах проведення адміністративних реформ та створення об’єднаних територіальних громад;
 • створення та розвиток об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечити виконання визначених заходів за кожним напрямом розвитку аграрного сектору та сільських територій;
 • досягти передбачених Програмою обсягів виробництва продукції;
 • передбачити подальшу роботу з розвитку села та аграрного сектору;
 • створити соціальні, економічні та інші умови для забезпечення необхідних темпів і обсягів виробництва та умов проживання сільського населення.

 

1.5. Завдання, заходи та результативні показники Програми

Завданнями Програми є:

 • Підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості.
 • Забезпечення населення продуктами харчування безпечними для здоров’я.
 • Підвищення добробуту сільського населення.
 • Збереження історико-культурної спадщини, популяризація місцевих традицій та ремесел.
 • Залучення інвестицій у розвиток агропромислового комплексу та сільських територій району, розвиток інфраструктури аграрного ринку району.
 • Забезпечення доступності до агропродукції місцевого виробництва.
 • Створення та розвиток об’єднаних територіальних громад.
 • Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаних територіальних громад, державних органів, максимальне наближення освітньої системи і системи кадрового забезпечення до вимог аграрного сектору, вирішення проблемних питань з підготовки фахівців.
 • Популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та підвищення її конкурентоспроможності.

 

ІІ. Розвиток галузей аграрного сектору економіки району

 

В агропромисловому комплексі району постійно проводиться організаційна робота,  направлена на  впровадження  системних економічних реформ. Саме з цією метою в районі  була розроблена Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Краснопільського  району  на період до 2016 року, яка передбачала  виробництво зернових та технічних культур не менше рівня показника 2015 року, а також картоплі та овочів,  залучення інвестиційних коштів у розвиток агропромислового комплексу і сільських територій  регіону.

В результаті проведеної роботи в 2016 році по всіх категоріях господарств залучено в обробіток 55,5 тис. га., що залишилося на рівні показника  2015  року.

Галузь стабільно розвивається. Щорічні темпи виробництва валової продукції сільського господарства не знижувалися нижче стовідсоткової відмітки.

В  2016  році  в аграрний сектор  району  залучено  капітальних інвестицій  на суму  64,0 млн. грн. Основна сума інвестицій спрямована в галузь рослинництва   (придбання сільськогосподарської  техніки) – 58,8 млн. грн., або 91,9%,  в галузь тваринництва сума вкладених  інвестицій складає 1,2 млн. грн.  і  розвиток інфраструктури аграрного ринку – 4,0 млн. грн.

У 2012 році інвестиції у сільське господарство становили
24,1 млн.  гривень,   у 2013 році – 35,9 млн. гривень,  у  2014  році  22,4 млн. гривень, у 2015 році 64,2 млн. грн..

Програмою  визначені  пріоритетні  галузі  агропромислового  комплексу зокрема:  зернове  господарство,  молочне  та  м’ясне  скотарство,  свинарство  та   картоплярство.

У зернопродуктовому підкомплексі в цілому по сільгосппідприємствах району  в 2016 році  отримано загальний валовий збір зерна  131,1 тисяч тонн.

Під урожай 2017 року по всіх категоріях господарств посіяно озимих культур на площі 13052 гектари, в тому числі озима пшениця 12650 гектари та озиме жито 402 гектари.

Беручи до уваги стійкі тенденції постійного зростання обсягів виробництва зерна, для якісного зберігання якого необхідні відповідні умови, в   районі продовжується робота з модернізації та впровадження новітніх технологій приймання, переробки та зберігання зерна за рахунок реконструкції діючих та будівництва нових сучасних елеваторів.

З залученням зовнішніх інвестицій ведеться  реконструкція по збільшенню потужностей ТОВ «Краснопільське ХПП»  –  встановлення додатково 4-х резервуарів по 3 тис. тонн з високоваговим підіймачем на 80 тонн, загальна вартість даного інвестиційного проекту становить 12,0 млн. грн., за 2015-2016 роки було залучено 10,0 млн. грн., а решту 2 млн. грн.   буде залучено у 2017 році, введення в експлуатацію даного об’єкту планується у ІІ кварталі поточного року.

СТОВ «Думівське» розпочало будівництво зерносушильного комплексу потужністю 32 т/год. на який у 2016 році було залучено 2,5 млн. грн. власних інвестицій і до завершення будівництва  буде вкладено приблизно така ж сума. ПП «Вікторія В плюс»  встановила  твердопаливну зерносушарку потужністю 120 тонн на добу загальною вартістю 1,2 млн. грн.

У молочному  та  м’ясному  скотарстві

За 2016 рік у сільськогосподарських підприємствах району вироблено 5537  тонн молока, що на 87 тонн більше відповідного періоду минулого року,  а  удій  на  корову  становить  5127  кілограм,  що на 265  кілограм  більше  минулорічного  показника.

Вирощено м’яса в живій вазі  1748 тонн  та  реалізовано  1707 тонн,  що  менше відповідного періоду минулого року по вирощуванню на   284 тонни  та  по реалізації на 162 тонни.

У галузі картоплярства   по  ФГ НВГ «Еліт-картопля» в 2016 році вирощено картоплі на площі  68 гектарів,   отримано 959 тонн  валового  збору при урожайності 140 ц/га.  В подальшому  планується нарощувати посівну площу картоплі.

У рибництві що стосується земельних ділянок водного фонду то слід зазначити, що на даний час на території району нараховується  209 водних об’єктів загальною площею водного дзеркала 1471,5 га, 88 ставків площею близько 450 га знаходяться в громадському користуванні, 25 водних об’єктів на даний час пропонуються для передачі в оренду,  загальна площа водного дзеркала цих водойм складає близько 110 га.

Станом  на  01.01.2017 року в оренді знаходиться 51 земельна ділянка водного фонду загальною площею 560,4 га на яких ведуть господарську діяльність 35 орендарів. Протягом 2013-2016 років  жодного аукціону з продажу права оренди земель водного фонду на території Краснопільського району не проводилося, основною причиною такої ситуації є недостатня кількість коштів в бюджетах сільських  рад на забезпечення проведення землевпорядних та земле оціночних робіт та прийняття нової законодавчої бази зокрема зміни до статті 122 Земельного кодексу України відповідно до яких повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним радам, а за межами населених пунктів – обласній державній адміністрації.

У лісовому господарстві в районі проводиться робота щодо охорони та раціонального використання природних рослинних ресурсів і тваринного світу. Для забезпечення лісовідновлення висадка саджанців дерев на вирубках  та землях, наданих в постійне користування ДП «Краснопільський лісгосп»  проведена на площі 88 га, сума витрат становить 170,0 тис. грн.., ДП «Краснопільський агролісгосп» на площі 16,1 га, сума витрат – 42,0 тис. грн..

Сільськими селищними радами придбано 41 саджанець дерев та 360 кущів на суму 22,4 тис.грн.

Щодо участі підприємств агропромислового комплексу у розвитку сільських територій, то одним із основних напрямків Програми є розбудова сільських територій регіону за рахунок співпраці з соціально відповідальним аграрним бізнесом. З початку року   фінансову підтримку  соціальній сфері села надано в сумі 3,0 млн.грн,. з них:

 • проведено поточні ремонти в дошкільних навчальних закладах, НВК, ФАПах та сільських амбулаторіях  на суму близько 518,9 тис.грн;
 • надавалися кошти на оздоровлення та харчування дітей  в школах та дитячих садках;
 • на реконструкцію водогонів 25,1 тис.грн.;
 • на проведення ярмарок та свят, присвячених до дня села та інших заходів 966,5 тис.грн;
 • на ремонт і утримання доріг – 1150,0 тис.грн;
 • на надання транспортних та інших послуг школам, ФАПам, НВК, спортивним командам 306,7 тис.грн.
 • на об’єкти культури – 49,3 тис.грн.

Виконання заходів програми дозволило отримати   станом  на              01.01.2017 року виробництва валової продукції сільського господарства у співставних цінах 2010 року  449,2  млн. грн., в т.ч. с/г підприємства  289,3 млн. грн.  або 97,7 %.

В результаті це дало змогу підвищити середньомісячну заробітну плату одного працівника  зайнятого в сільському господарстві до 3065,8 грн., що становить 119,8 % до відповідного  періоду минулого року (2560,0 грн.).

 

ІІІ. Напрямки  по фінансовому забезпеченню програми

 

3.1. Плоди та ягоди

Вагомою складовою в забезпеченні населення плодівничою продукцією є вирощування ягідних культур, які відзначаються раннім достиганням плодів, високою врожайністю, також ягоди містять багато біологічно активних речовин (БАР), є дієтичним продуктом харчування, а також цінною сировиною для переробної промисловості. Та проаналізувавши дане питання бачимо, що майже все виробництво ягід в районі вирощується населенням. Не всі вони можуть дозволити собі вкладати кошти у вирощування дорогих сортів або використовувати новітні методики накриття ґрунту, що дають змогу отримувати по кілька врожаїв на рік. У теплицях без обігріву з’являється можливість подовжити сезон на 20 — 30 днів, а з опаленням і контролем клімату — на 45. Однак сезонні прибутки більшості ягідників не покривають видатків на дорогі технології вирощування. Усі ці можливості відкриваються перед аграріями лише за умови інвестування чималих коштів у бізнес. А витратне виробництво під силу тільки великотоварним виробникам, яких в районі немає.

 

Фінансове забезпечення

Програмою передбачається часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням садивного матеріалу малини, смородини суб’єктам господарювання агропромислового комплексу –юридичним особам незалежно від організаційно – правової форми та форми власності, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до
15 млн. гривень, фізичним особам – підприємцям.

Фінансове забезпечення підтримки галузі ягідництва здійснюється в рамках Програми за рахунок коштів обласного бюджету на період до 2020 року. Розрахункова загальна потреба в коштах на період дії Програми становить 50,0 тис.грн. гривень.

Джерела

Фінансування

Обсяг фінансування

всього,
тис. гривень

у тому числі:
2017 2018 2019 2020
Обласний бюджет 50,0 50,0
           
Разом 50,0 50,0

 

 

3.2. Молоко

Аналіз стану виробництва молока за категоріями господарств  за 2016 рік свідчить, що основними виробниками цього продукту є господарства населення, якими виробляється 70% від загального його обсягу.

На даному етапі якість молока від домогосподарств населення не відповідає діючим стандартам. Відповідно неефективна організація заготівлі молока та його низька якість є основними стримуючими чинниками збільшення доходів від реалізації населенням цієї продукції. Частина виробленої молочної продукції також реалізується на стихійних ринках, через посередників за цінами, значно нижчими, ніж у торгових мережах.

Ефективним засобом функціонування дрібних ринкових суб’єктів є кооперація зі збору та переробки молока.

Але формування мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність лідерів та кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність державної підтримки.

Основними негативними чинниками розвитку галузі молочного скотарства є:

невідповідність закупівельних цін на продукцію галузі тваринництва та цін на ресурси для її виробництва, що ускладнює рентабельне ведення галузі і робить її інвестиційно непривабливою;

залежність від низької платоспроможності населення;

морально застарілі технологічні й технічні умови організації ведення виробництва, що зумовлює високу енергоємність виробництва та високий рівень собівартості виробленої продукції;

відсутність ефективного механізму державної підтримки сільськогосподарських виробників і регулювання цін на молоко;

відсутність вигідної для товаровиробника кредитної політики, спрямованої на оновлення основних засобів виробництва;

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити шляхом:

створення молокозаготівельних і молокопереробних підприємств комунальної форми власності зі збору та переробки молочної продукції;

відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів Програми;

 

Фінансове забезпечення

Бюджетні кошти спрямовуються з метою збереження та утримання генофонду у стадах існуючої локальної бурої (лебединської) породи великої рогатої худоби, суб’єктам господарювання агропромислового комплексу для виплати спеціальної дотації за придбану без попередньої  доплати з державного або обласного бюджетів спермопродукцію плідників сільськогосподарських тварин, для проведення штучного осіменіння маточного поголівʼя корів бурої (лебединської) породи.

Фінансове забезпечення виплати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу спеціальної дотації за спермопродукцію бурої (лебединської) породи плідників сільськогосподарських тварин здійснюється в рамках Програми за рахунок коштів обласного бюджету упродовж 2016-2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах на період дії Програми обласного бюджету – 27,0 тис. гривень;

 

Джерела

Фінансування

Обсяг фінансування всього,
тис. гривень
у тому числі:
2017 2018 2019 2020
Обласний бюджет 27,0   9,0 9,0 9,0
           
Разом 27,0   9,0 9,0 9,0

 

 

 

 

 

3.3. М’ясо

 

Найбільших втрат зазнала галузь свинарства – поголів’я свиней у всіх категоріях господарств району зменшилось на 16,5%, у тому числі в господарствах населення – на 65,4%. Поряд з тим у сільськогосподарських підприємствах району поголів’я свиней зменшилося лише на 5,0%, або на 620 голів.

Для диверсифікації ризиків м’ясопереробної галузі в районі  важливим є відновлення вівчарства. Вівці – єдині у світі тварини, у яких ніколи не було виявлено таких захворювань, як туберкульоз і рак. Баранина відзначається високим вмістом повноцінного білка, а також незамінних амінокислот. Популярність баранини у світі постійно зростає.

Однією з проблем розвитку м’ясного скотарства в районі є диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси, зростання вартості кормів, неспроможність більшості вітчизняних товаровиробників застосовувати новітні технології утримання та відгодівлі тварин у зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом.

Завдання Програми:

забезпечення населення продуктами харчування, безпечними для здоров’я;

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із виробництва м’яса, розвиток інфраструктури аграрного ринку;

збільшення виробництва м’яса всіх видів (у живій вазі) – до 3750 тонн, або на 4,5% до рівня 2016 року (додаток 7).

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити шляхом:

відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію заходів Програми;

створення в районі міні – репродукторів з розведення свиней (підприємства комунальної власності) для забезпечення високоякісним молодняком індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу з консультаційно-методичним центром при Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН України;

створення та підтримка репродукторів з розведення овець м’ясних порід для забезпечення високоякісним молодняком господарств району;

 

Фінансове забезпечення створення міні – репродукторів по розведенню свиней

Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням для подальшого відтворення племінних свинок та кнурців вітчизняного походження спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – сімейним фермерським господарствам без статусу юридичної особи, які здійснюють свою виробничу діяльність відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», фізичним особам – підприємцям, на виплату часткового відшкодування вартості придбаних ними племінних свинок та кнурців вітчизняного походження, які зареєстровані і здійснюють діяльність у галузі тваринництва на території Сумської області .

Часткове відшкодування здійснюється на безповоротній основі за придбані вищезазначеними суб’єктами господарювання племінні свинки та кнурці вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів у розмірі до 50 відсотків вартості, але не більше 5 000 гривень за одну голову, та не більше 50 000 гривень одному учасника Програми протягом бюджетного року.

На період дії Програми загальна потреба в коштах з обласного бюджету  становить 300,0 тис.гривень.

Джерела фінансування Етапи виконання Програми, роки Обсяги фінансування,

тис.гривень

 

 

Обласний бюджет

 

2017 рік
2018 рік 100,0
2019 рік 100,0
2020 рік 100,0
Разом 300,0

 

 

Фінансове забезпечення розвитку вівчарства

 

Часткове відшкодування суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – сімейним фермерським господарствам без статусу юридичної особи, які здійснюють свою виробничу діяльність відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», фізичним особам – підприємцям за придбаний ними з племінних заводів та племінних репродукторів молодняк племінних вівцематок, баранів, ярок у розмірі до 50 відсотків вартості, але не більше 4 000 гривень за одну голову.

На період дії Програми загальна потреба в коштах становить
120,0 тис. гривень.

 

Джерела фінансування Етапи виконання Програми, роки Обсяги фінансування, тис.гривень
 

 

Обласний бюджет

 

2017 рік
2018 рік 40,0
2019 рік 40,0
2020 рік 40,0
Разом 120,0

 

 

 

 

3.4. Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів самоврядування

 

У зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи, збільшення повноважень органів місцевого самоврядування виникає потреба у підготовці фахівців з регіонального менеджменту. Така необхідність викликана станом сільських територій, що проявляється у погіршенні демографічної ситуації, міграції сільського населення у міста та закордон, зростання безробіття, недостатньому фінансуванні соціальної сфери села, низькому рівні розвитку інженерної інфраструктури.

Тому з метою використання резервів подальшого розвитку сільських територій регіону, формування моделей агрорекреаційних кластерів розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ресурсного забезпечення, історико-культурних та природних цінностей територій виникає потреба у підготовці відповідних фахівців з розвитку сільських територій та підвищення кваліфікації існуючих спеціалістів органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад.

Завдання Програми:

підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад, максимальне наближення освітньої системи і системи кадрового забезпечення до вимог аграрного сектору, вирішення проблемних питань з підготовки фахівців;

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити шляхом:

– підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу «Регіональний менеджмент» у вищих навчальних закладах Сумської області, які готують фахівців з даного напрямку,  за замовленням органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад.

Фінансове забезпечення

Для реалізації поставлених завдань Програмою передбачається виділення коштів з обласного бюджету для підготовки фахівців з регіонального менеджменту за замовленням органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад обсязі 25 місць цільового набору в рік.

Від Краснопільського району планується направити на підготовку з регіонального менеджменту 2 чоловки кожного року по 2020 рік включно.

Орієнтовний розрахунок:

Вартість цільової підготовки фахівців розрахунково становить 12 тис. гривень на одну особу, тобто 24 тис. гривень в рік на 2-х осіб.

На період дії Програми загальна потреба в коштах становить 72,0 тис. гривень.

За результатами реалізації заходів Програми передбачається наявність підготовлених фахівців з регіонального менеджменту в районних, сільських радах, об’єднаних територіальних громадах та сільськогосподарських підприємствах.

 

3.5 Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація

 

Важливим напрямом розбудови аграрного сектора економіки є розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Кооперація залишається єдиним шляхом до збереження селянства, забезпечення продовольчого і соціального захисту населення, економічної облаштованості і сталого розвитку сільських територій. Проте на сьогодні за обсягами та якістю надання послуг вони не задовольняють зростаючих потреб виробників сільськогосподарської

Але формування мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність лідерів та кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність державної підтримки.

Об’єднуючи власні ресурси у кооперативах, малі та середні виробники отримують можливість застосовувати новітні технології, формувати свої маркетингові канали збуту продукції і тим самим зміцнювати власні позиції на ринку, отримуючи більшу додану вартість.

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, особистими селянськими господарствами та фізичними особами в області можливе за умови фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільгосппродукції.

Крім цього, на користь розвитку кооперації в області впливає той факт, що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи – сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Завдання Програми:

стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення на кооперативних началах для організації та забезпечення проведення сільськосподарських робіт, спільного використання майна, надання соціально-побутових та інших послуг;

підвищення добробуту сільського населення;

створення інформаційного середовища для аграріїв на управління агропромислового та економічного розитку і торгівлі Краснопільської районної державної адміністрації  із залученням наукових та освітніх установ області, впровадження науково обгрунтованих методик виробництва сільськогосподарської продукції;

оптимізація витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва;

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для здоров’я;

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та підвищення її конкурентоспроможності.

Вищезазначені завдання передбачається вирішити шляхом:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

висвітлення проблемних питань в засобах масової інформації та соціальних мережах;

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за допомогою виставок та ярмарків.

Фінансове забезпечення

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Сумської області молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для здешевлення придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Фінансова підтримка надається у розмірі
20 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 850 000 гривень на один кооператив.

Розрахункова сума відшкодування на рік за придбане обладнання становитиме в межах 850,0 тис. гривень.

На період дії Програми загальна потреба в коштах становить
850,0 тис. гривень.

 

Джерела фінансування Етапи виконання Програми, роки Обсяги фінансування, тис.гривень
Обласний бюджет 2016 рік
2017 рік
2018 рік 850,0
2019 рік  
2020 рік  
Разом 850,0

 

 

 1. IV. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснюється управлінням агропромислового та економічного розвитку і торгівлі